Advanced Search
  Category
  Texture and chemistry of quartz and its applications in ore genesis and mineral exploration
  LI Yuzhao, LI Huan, CAI Heng'an, JIN Xiaoye
  2024, 45(2): 135-157. DOI: 10.16788/j.hddz.32-1865/P.2024.02.001
  Abstract PDF
  Progress in the exploration and research of primary diamond deposits in China
  YANG Xianzhong, XIAO Fan, LAO Jinxiu, GUO Weimin, FAN Feipeng, ZHOU Yan
  2024, 45(2): 158-172. DOI: 10.16788/j.hddz.32-1865/P.2024.02.002
  Abstract PDF
  Magmatic response to lithospheric thinning of the North China Craton—evidence from the Daqingshan granite
  WANG Danyang, LI Mengxing, WANG Quan, WANG Lijuan
  2024, 45(2): 173-186. DOI: 10.16788/j.hddz.32-1865/P.2024.02.003
  Abstract PDF
  Discussion on the geological features and sedimentary environment of the Early Carboniferous Jiujialu Formation in Jinsha area of central Guizhou
  ZHOU Wu, HAN Xue, LONG Yu, YUE Long, XU Anquan, CHEN Ren
  2024, 45(2): 187-197. DOI: 10.16788/j.hddz.32-1865/P.2024.02.004
  Abstract PDF
  The analysis on the flight capability of the early Cretaceous Confuciusornis sanctus from western Liaoning, China
  MA Xue, QIAN Maiping, JIANG Ren, LIU Kai, SUO Yingping, XIANG Hongli
  2024, 45(2): 198-205. DOI: 10.16788/j.hddz.32-1865/P.2024.02.005
  Abstract PDF
  A breakout path for developing the mountain-sea cluster type city-a case study of Ningde's urban capacity enhancement and optimization
  LIN Fengzeng, GUO Jia, LIN Shaokai, MIAO Wenjia, PENG Bo, QI Junhui, WANG Jilong
  2024, 45(2): 206-217. DOI: 10.16788/j.hddz.32-1865/P.2024.02.006
  Abstract PDF
  Temporal variability of influence factors weights and rainfall thresholds of geological hazards in Ningbo City
  SUN Liying, ZHANG Honghuai, QIU Changjun, YANG Zhenbin, ZHANG Changxiang, ZHANG Bin, ZHANG Taili
  2024, 45(2): 218-227. DOI: 10.16788/j.hddz.32-1865/P.2024.02.007
  Abstract PDF
  Deformation and seepage characteristics of the bank collapse site based on WFBG technology—a case study of Zhinan Village, Yangzhong
  MEI Shijia, JIANG Yuehua, YANG Hai, ZHOU Quanping, CHEN Zi, JIA Zhengyang, JIN Yang, ZHANG Hong, ZHANG Bo
  2024, 45(2): 228-239. DOI: 10.16788/j.hddz.32-1865/P.2024.02.008
  Abstract PDF
  Dynamic characteristics of water resources and water environmental carrying capacity in Wuxi urban area
  MA Qingshan, DENG Zhihui, GE Weiya, WU Jianqiang, TIAN Fujin, ZHANG Jia, WANG Hongbo
  2024, 45(2): 240-253. DOI: 10.16788/j.hddz.32-1865/P.2024.02.009
  Abstract PDF